Directiva europea de Copyright

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Directiva europea de Copyright

Josep Ma. Ferrer-2
A https://savecodeshare.eu/ s'està recollint firmes per evitar que s'aprovin
canvis a la directiva europea de Copyright que provocarien *molts problemes*
als repositoris de programari lliure.

Salutacions,

Josep Ma. Ferrer