Electricitat digital al GCompris [ajuda]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Electricitat digital al GCompris [ajuda]

Antoni Bella Pérez-2
  Hola,

  Agrairia que algú fes una mirada a l'activitat «Electricitat digital» del
GCompris. Ha estat una traducció complicada i caldria veure si ho he fet bé.

        activities/digital_electricity

  Atentament
  Toni