Traducció del dorsal de SANE (revisada 2)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Traducció del dorsal de SANE (revisada 2)

Antoni Bella Pérez-2
  Hola llistes,

  A risc de fer-me pesat, tinc revisada la traducció i aquest dia 15 faré el
reclam per a que s'inclogui al repositori oficial.

  Qualsevol altra correcció i/o millora serà atesa.

  Ara disponible a:

    <https://gitlab.com/bellaperez/backends>

  Quan l'hagi finalitzat amb els vostres informes estarà al lloc oficial:

    <https://gitlab.com/sane-project/backends>

  Atentament
  Toni